REGULAMENTO CANLE DE DENUNCIAS
 
PRE√ĀMBULO
 
1. A Asociaci√≥n de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia (AFAGA Alzheimer) √© unha entidade sen √°nimo de lucro, constitu√≠da ao amparo da Lei Org√°nica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociaci√≥n, e declarada de utilidade p√ļblica. O obxecto institucional de AFAGA Alzheimer procura a promoci√≥n de actividades orientadas √° consecuci√≥n dos seus fins espec√≠ficos, sempre en conformidade √° Lei. En consonancia co seu firme empe√Īo de erixirse como unha entidade guiada pola m√°is estrita legalidade, AFAGA Alzheimer valora moi positivamente que os seus membros, empregados, usuarios, voluntarios, socios, provedores ou colaboradores denuncien condutas il√≠citas ou alerten de situaci√≥ns obxectivas das que poidan derivarse comportamentos castigados polo C√≥digo penal. No cumprimento do seu labor AFAGA Alzheimer actuar√° sempre respectando a legalidade. Con tal motivo habil√≠tase a canle de denuncias, en aras de previr e detectar condutas irregulares, il√≠citas ou delituosas.
 
2. Con tal fin, as denuncias son unha peza imprescindible en todos os sistemas de prevenci√≥n e detecci√≥n de comportamentos irregulares, il√≠citos ou delituosos. De feito, a existencia e a efectividade das canles de denuncia representan un test fidedigno para medir a efectividade dun sistema preventivo. √Č por iso que AFAGA Alzheimer habilita a denuncia de forma interna e externa, posibilitando o co√Īecemento de calquera conduta contraria aos seus principios e valores ou que resulte il√≠cita.
 
3. O obxectivo prioritario deste Regulamento é mitigar o temor para comunicar accións que poidan revestir carácter ilegal, establecendo garantías de confidencialidade e indemnidad respecto da persoa denunciante. Así mesmo, este Regulamento pretende garantir a preservación da honra e a presunción de inocencia dos denunciados fronte a denuncias infundadas ou malintencionadas.
 

 Artículo 1. Obxecto.

  1. O presente documento constit√ļe o regulamento normativo da canle de denuncias de¬†AFAGA Alzheimer, establecendo o procedemento de comunicaci√≥n de calquera comportamento irregular, il√≠cito ou delituoso no seo da referida organizaci√≥n.
  2. A denuncia poder√° ser efectuada respecto de feitos ou comportamentos pasados, presentes ou futuros.

Art√≠culo 2. √Āmbito.

O presente regulamento resulta aplicable a toda persoa f√≠sica ou xur√≠dica que garde alg√ļn tipo de relaci√≥n con AFAGA Alzheimer e denuncie un feito irregular, il√≠cito ou delituoso empregando a canle de denuncias. En consecuencia, o seu √°mbito aplicativo est√©ndese aos seus membros, empregados, usuarios, voluntarios, socios, provedores ou colaboradores.

Artículo 3. Comportamento irregular, ilícito ou delictivo.

Ha de entenderse por comportamento irregular, il√≠cito ou delituoso calquera tipo de infracci√≥n legal, as√≠ como daqueles ¬†procedementos internos cuxa funci√≥n sexa evitar e detectar comportamentos que prexudiquen a¬†AFAGA Alzheimer, as√≠ como a realizaci√≥n de feitos delituosos por parte de traballadores, voluntarios ou calquera outro membro pertencente √° referida organizaci√≥n no exercicio da s√ļa actividade.

Artículo 4. Denuncia de boa fe.

As√ļmese que o denunciante act√ļa de boa fe cando a s√ļa denuncia real√≠cese conforme ao disposto neste Regulamento e estea baseada en feitos ou indicios dos que razoablemente poida desprenderse a realizaci√≥n dun comportamento irregular, il√≠cito ou delituoso.

Considérase que a denuncia é de boa fe cando, ademais, a mesma realízase  sen ánimo de vinganza, de acosar moralmente, de causar un  prexuízo laboral ou profesional, ou de lesionar a honra da persoa denunciada ou dun terceiro.

Consid√©rase que o denunciante non act√ļa de boa fe cando o autor da denuncia √© consciente da falsidade dos feitos, ou act√ļa con manifesto desprezo √° verdade, ou coa intenci√≥n de vinganza, ou de prexudicar a¬†AFAGA Alzheimer¬†ou de acosar √° persoa denunciada, ou de lesionar a s√ļa honra, ou de prexudicarlle laboral, profesional ou persoalmente.

Artículo 5. Garantía de indemnidade.

Os usuarios que act√ļen de boa fe conforme o artigo anterior e denuncien un comportamento irregular, il√≠cito ou delituoso, de acordo co indicado neste Regulamento, non poder√°n ser despedidos, sancionados disciplinariamente ou sufrir calquera outro tipo de prexu√≠zo na s√ļa relaci√≥n con AFAGA Alzheimer como consecuencia da interposici√≥n dunha denuncia.

A denuncia de boa fe dun feito ou comportamento de acordo con este Regulamento non constit√ļe, no seu caso, unha infracci√≥n do principio de boa fe nas relaci√≥ns de traballo, nin tampouco a violaci√≥n dun secreto de empresa ou institucional, no seu caso.

Artículo 6. Medidas de protección do denunciante.

Calquera tipo de medida negativa que poida sufrir a persoa denunciante por parte dun membro do equipo de AFAGA Alzheimer será investigada e, no seu caso, sancionada oportunamente.

Artículo 7. Dereitos do denunciado

O denunciado ten dereito a co√Īecer a existencia dunha denuncia. En todo caso, ser√° informado da existencia dunha denuncia na s√ļa contra no prazo m√°ximo dun (1) mes desde a recepci√≥n da mesma por parte do O Departamento Xur√≠dico interno de¬†AFAGA Alzheimer¬†de¬†AFAGA Alzheimer, prazo prorrogable en sucesivos per√≠odos dun (1) mes, ata un m√°ximo total de tres (3) meses cando dita pr√≥rroga resulte imprescindible para o bo termo da investigaci√≥n.

Art√≠culo 8. Denuncia p√ļblica de comportamiento irregular, il√≠cito ou delictivo.

Para os efectos de que¬†AFAGA Alzheimer¬†poida mellorar o seu sistema de prevenci√≥n, preservar o seu prestixio e reputaci√≥n, √© recomendable que os comportamentos irregulares, il√≠citos ou delituosos aos que se refire este Regulamento sexan obxecto de denuncia antes da s√ļa posta en co√Īecemento nos medios de comunicaci√≥n ou outra entidade allea a¬†AFAGA Alzheimer.

A denuncia p√ļblica de feitos internos de¬†AFAGA Alzheimer¬†que careza de relevancia p√ļblica ou que sexan manifestamente infundados sup√≥n unha infracci√≥n da boa fe que debe presidir as relaci√≥ns, principalmente, co persoal voluntario e laboral, polo que poden dar lugar a sanci√≥ns disciplinarias e/o acci√≥ns xudiciais pertinentes, no seu caso.

Artículo 9. Canle de denuncias. Confidencialidade e outros dereitos.

AFAGA Alzheimer pon ao dispor dos usuarios unha canle de denuncias confidencial cuxa xestión asume a propia organización por medio da canalización das mesmas ao Departamento Xurídico interno da organización, salvo que concorran causas de conflito de interese. En tal sentido, O Departamento Xurídico interno de AFAGA Alzheimer deberá inhibirse cando concorran causas que poidan dificultar o bo termo da investigación, asumindo, en consecuencia, a Xunta Directiva de AFAGA Alzheimer a investigación. Con tal fin, a Xunta Directiva de AFAGA Alzheimer poderá apoiarse en recursos internos e externos da organización, asegurándose de que son preservadas en todo momento as estipulacións contidas no presente Regulamento.

AFAGA Alzheimer obrígase a respectar a confidencialidade do denunciante, conforme este Regulamento.

O Departamento Xur√≠dico interno de¬†AFAGA Alzheimer¬†non revelar√° en ning√ļn momento o nome do denunciante de boa fe, salvo que se estime estritamente necesario √° vista do contido denunciado e sempre que o denunciante preste o seu consentimento expreso, as√≠ como se √© requirido xudicialmente.

O Departamento Xurídico interno de AFAGA Alzheimer poderá manter informado o denunciante do resultado da investigación dos feitos denunciados.

Os datos contidos nas correspondentes denuncias ser√°n conservados unicamente polo tempo imprescindible.

Artículo 10. Acceso á canle de denuncias. O formulario.

Poderase acceder √° Canle de denuncias mediante a p√°xina web do Departamento Xur√≠dico interno de AFAGA Alzheimer, concretamente mediante o acceso √° pestana ¬ęcanle de denuncias¬Ľ, que se manter√° o m√°is visible posible.

O denunciante debe ler e comprender este Regulamento así como a información recollida na pestana referida, previamente á interposición dunha denuncia.

Unha vez cumprimentado o formulario, este é accesible para o Departamento Xurídico interno de AFAGA Alzheimer, que preservará os datos de identificación da persoa denunciante.

Artículo 11. Procedimento tras a denuncia. O expediente e a investigación.

Recibido o rexistro a que se refire o artigo anterior, o Departamento Xur√≠dico interno de AFAGA Alzheimer proceder√° √° apertura dun expediente por cada unha das denuncias asign√°ndolle o preceptivo n√ļmero de expediente.

O Departamento Xur√≠dico interno de¬†AFAGA Alzheimer¬†propo√Īer√° √° Xunta Directiva da entidade unha decisi√≥n respecto de cada expediente que poder√° consistir na apertura dunha investigaci√≥n ou no arquivo do expediente, se a denuncia for totalmente infundada. En ambos os casos constar√° en cada un dos expedientes as raz√≥ns que motivan a decisi√≥n adoptada.

O Departamento Xur√≠dico interno de AFAGA Alzheimer propo√Īer√° √° Xunta Directiva a adopci√≥n, no seu caso, as medidas cautelares oportunas tendentes a mitigar a perseveranza do dano proveniente dos feitos denunciados.

O Departamento Xurídico interno, así como a Xunta Directiva de AFAGA Alzheimer velarán por que se respecten os dereitos do denunciante, do denunciado e das demais persoas implicadas na denuncia.

Corresponderá, en todo caso, á Xunta Directiva de a AFAGA Alzheimer a adopción dunha decisión final.

O prazo para a tramitaci√≥n do expediente e adopci√≥n dunha decisi√≥n respecto diso non poder√° exceder dun (1) mes a contar desde a s√ļa apertura, devandito prazo resultar√° prorrogable en sucesivos per√≠odos dun (1) mes, ata un m√°ximo total de tres (3) meses cando dita pr√≥rroga resulte imprescindible para o bo termo da investigaci√≥n.