Marina R. Román e Diana Rodríguez, responsables do Programa de Acogida.

As reaccións máis habituais dos familiares dunha persoa que acaba de ser diagnosticada de demencia son a incredulidade e a angustia, ademais dunha gran falta de información. Son, precisamente, a procura de orientación e pautas ante a nova situación, as que levan ás persoas afectadas a acudir ás asociacións de familiares.

O asesoramento (informar, formar e asesorar) ás familias constitúe un dos obxectivos básicos de AFAGA. A maior parte dos familiares senten esta necesidade de estar informados. Esta necesidade pode orientarse en dúas direccións:

  • As cuestións xerais como poden ser os aspectos médicos, respostas máis adecuadas para as reaccións dos enfermos, coidados básicos,…
  • Petición de servizos concretos: axuda a domicilio, terapia de estimulación, terapia psicolóxica,…

De tódolos xeitos na maioría dos casos o que se aprecia é unha mestura de ámbolos dous tipos de demanda xa que a falta de información afecta a tódolos aspectos da doenza polo que unha vez que os familiares son conscientes das terapias que poden mellorar a calidade de vida do paciente intentan buscar os medios para aplicalas ó seu enfermo.

Unha vez que a persoa se pon en contacto coa asociación, a Traballadora Social canaliza a demanda ben:

  • Ofrecendo a información que se considere axeitada a través de libros, vídeos,
    folletos,…
  • Informando sobre os programas que AFAGA desenvolve así como a maneira de acceso a recursos similares en institucións públicas e privadas.

Máis información:

  • Teléfono: 986 22 97 97
  • E-mail: diana@afaga.com / marina@afaga.com / trabajadorasocial@afaga.com
  • Persoas de contacto: Diana Rodríguez, Marina R. Román e Miriam Fortes.