Protección legal

Dereito de Información

Si o usuario decide rexistrarse na nosa bolsa de traballo, se solicitarán os datos estritamente necesarios para a consecución do fin á cal está destinada nosa web, que non é outro que o de facilitar a comunicación entre AFAGA e os candidatos, e o de informar sobre ofertas, cursos e calquera outro evento orientado a mellorar a profesionalidade.A tales efectos se requerirá ós candidatos o envío do seu currículo, o que conleva facilitar datos de carácter persoal tales como: nome, dirección, teléfono, e-mail, estudos, profesión e outros necesarios para a bolsa de traballo que ofrecemos. Seu tratamento enfocaráse unicamente á consecución de estos fins, sempre dentro do marco normativo establecido.Os datos que nos facilite o usuario serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos persoais.Consentimento do UsuarioEntenderá-se que o usuario acepta as condicións establecidas ó pulsar si o botón “REMATAR” que se atopa nos formularios de aportación da información.

Os datos persoais dos nosos usuarios son almacenados nunha base de datos propiedade de AFAGA, que garantiza as medidas oportunas de índole técnica e estrutural para previr a integridade e a seguridade da información persoal aportada.

O tratamento dos datos persoais e o envío de comunicacións por medios electrónicos están axustados á normativa establecida na Lei Orgánica 15/1999, 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (B.O.E 14/12/1999).

O titular dos datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación, dirixíndose a AFAGA, Ref.: L.O.P.D. Avda. Martínez Garrido, 21. Interior 36205-Vigo (Pontevedra), nos termos legalmente previstos.

Acepto

No Acepto