concurso relatos afaga

  • Concurso anual de relatos curtos con participación aberta do 04 de abril ao 17 de maio de 2022.

AFAGA Alzheimer abre o plazo para participar no certamen de relatos curtos sobre Alzheimer e outras demencias “Nun recuncho da memoria”. Nesta octava edición poden presentar os seus traballos toda persoa maior de 16 anos, sensibilizada con esta doenza ou que lle apeteza escribir e atope no envellecemento ou as enfermidades neurodexenerativas a súa fonte de inspiración.

Existen dúas categorías: galego e castelán. De cada unha saldrá un gañador que poderá escoller o seu premio entre as seguintes dúas opcións: un eBook ou un dispositivo dixital análogo valorado nunha cantidad aproximada a 200€.

Do 04 de abril ao 17 de maio de 2022 estará aberta a recepción de manuscritos.

A continuación explicamos a temática desta edición e as bases do concurso:

 

Tema principal

A temática para este ano é “O Edadismo e as persoas con demencia”. Na nosa asociación somos moi conscientes da importancia deste tema na actualidade e a importancia de traballar neste problema de cara ao futuro.

 

¿Qué é o Edadismo?

Pero, ¿qué é o Edadismo?, ¿Cómo afecta ás persoas maiores que sofren dalguna enfermidade neurodexenerativa como o Alzheimer?

Dende AFAGA os aclaramos estas preguntas.

O “Edadismo”, según la OMS, refírese aos estereotipos (como pensamos), os prexuízos (cómo nos sentimos) e a discriminación (como actuamos) cara as persons en función da súa idade. Por exemplo, no caso das persoas maiores, adóitallas asociar con características como unha esperanza de vida menor, unha saúde física e mental máis deficientes, deterioro cognitivo con enfermidades como o Alzheimer, etc

Para este concurso, se entenderá o edadismo nas seguintes vertientes:

  • O Edadismo na dependencia e os coidados: as persoas maiores con algún tipo de enfermidade neurodexenerativa, na maioría dos casos, necesitan ser coidados por unha persoa xeralmente do seu núcleo familiar. Por isto, moitas veces son vistos como unha carga para a familia e incapaces de aportar algún ben a nosa sociedade a causa da súa dependencia.

 

  • O Edadismo e o contacto interxeneracional: unha das claves para combatir o edadismo é fomentar a interacción entre persoas de distintas xeracións. Xa sexa realizando actividades en conxunto, escoitándose os uns aos outros, aprendendo das súas experiencias vitais…

 

  • O Edadismo e a reducción de prexuízos: como xa comentamos con anterioridade, o edadismo xera unha serie de prexuízos moi negativos cara as persoas con demencia. Por iso, ferramentas como a educación nas aulas e espazos de convivencia son importantes á hora de combatelo.

Si estades interesados en informaros máis sobre esta temática para participar podedes consultar este documento redactado pola Organización Mundial de la Salud.

 

Bases do concurso

 

PARTICIPANTES, AUTORÍA E ORIXINALIDADE DAS OBRAS

Poderán participar neste concurso todos os escritores maiores de 16 anos, cualquera que sexa a súa nacionalidade, que presenten relatos orixinais, inéditos e escritos en castelán ou en galego.

A presentación dun relato ao concurso implica necesariamente a aceptación íntegra e incondicional das bases descritas no presente documento.

Así mesmo, os participantes garantizan:

  • A autoría e a orixinalidade da obra presentada, así como que ésta non se trata dunha copia, nin unha modificación total ou parcial de ningunha outra obra propia ou allea
  • O carácter inédito da obra presentada e da titularidade exclusiva da mesma.
  • Que la obra non esté sometida a ningún outro concurso pendente de resolución.

 

TEMÁTICA DA OBRA

Nesta ocasión, e debido á importancia deste tema na actualidade, a temática abordará “O Edadismo e as persoas con demencia”. Combatir o Edadismo é clave para alcanzar unha sociedade con menos prexuízos e máis igualitaria para a poboación que posee algunha enfermidade neurodexenerativa.

 

CATEGORÍAS

Se establecen dúas categorías, cada unha delas premiará a mellor obra escrita en cada un dos dous idiomas admitidos, galego e castelán, non podendo concorrer unha obra a ambas categorías por medio da súa remisión en ambos idiomas.

 

PRESENTACIÓN DE OBRAS AO CONCURSO

A extensión dos orixinais será dun máximo de tres folios (1000 palabras) e un mínimo dun folio e medio (500 palabras), a unha cara en tamaño DIN A-4, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Ademáis, levará unha portada onde aparecerá o título da obra e o pseudónimo do autor ou autora, se hai, non é indispensable.

Ademáis, nun documento anexo, poñerase de novo o título da obra seguido da palabra “Datos”, o pseudónimo do autor, no caso de habelo, e o nome e apelidos, así como a súa dirección completa, número de teléfono e copia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte (puede ser unha imaxen escaneada o fotocopia).

As obras presentaranse de forma dixital (online). Só se pode presentar un traballo por autor.

Os trabajos, nas condicións anteriormente establecidas (aqueles que non cumpran todos os requisitos quedarán fora de concurso) poderanse enviar por correo electrónico a comunicacion@afaga.com ata o martes 17 de maio de 2022.

 

XURADO E VOTACIÓN

O jurado, cuxa composición darase a coñecer tras emitir o fallo, terás as facultades normais de outorgar ou declarar deserto o premio, e emitir o fallo, así como interpretar as presentes bases. A decisión do xurado será inapelable.

Os resultados daranse a coñecer o martes 14 de xuño de 2022 a través dos distintos medios de comunicación de Afaga Alzheimer: Sitio web, Facebook, Twitter e Instagram.

 

PREMIO

Premiarase ao mellor relato de cada unha das categorías (galego e castelán), consistindo o premio nun eBook ou un dispositivo dixital análogo valorado nunha cantidade aproximada a 200€ (o gañador escollerá unha das dúas opcións) para cada unha das categorías.

entrega del premio escollido polos gañadores/as, se realizará nun prazo de 20 días, despois de que o xurado emita o fallo.

Os nomes dos gañadores/as, así como os finalistas, publicaranse en: www.afaga.com, Facebook, Twitter e Instagram.

 

CESIÓN DE DEREITOS E PUBLICACIÓN DAS OBRAS

Afaga Alzheimer disporá de todas as obras presentadas para a súa publicación na forma e maneira que crea oportuno, salvo comunicación previa, expresa, fidedigna e por escrito de contrario por parte dos escritores participantes.

No momento en que unha determinada obra sexa seleccionada para a súa publicación identificarase o autor ou autora de ésta, salvo que houbese designado pseudónimo en aras de preservar o seu anonimato.

En Vigo, abril de 2022.

 

TÍTULO DA OBRA

 

Datos:

 

Pseudónimo do autor (a), se o houbese.

Nome completo do autor (a).

Dirección do autor (a).

Número de teléfono do autor (a).

DNI do autor (a).

Adxuntar copia do DNI ou pasaporte (scan ou fotocopia).

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará

− 1 = 2